Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Elevo dostępny pod adresem internetowym www.elevodesk.eu prowadzony jest przez Piotra Piątka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Elevo Piotr Piątek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6252370395, REGON 360036298, będącego importerem Produktów oferowanych w Sklepie.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu (część postanowień Regulaminu, które wyraźnie na to wskazują, dotyczy jedynie Konsumentów) i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, zasady i tryb zawierania z Klientem Umów na odległość za pośrednictwem Sklepu, zobowiązania Sprzedawcy wobec Klienta, prawa i obowiązki Klienta wynikające z Umowy.

§ 2
Definicje

• Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

• Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Elevo Piotr Piątek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6252370395, REGON 360036298

• Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. W przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

• Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

• Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.elevodesk.eu

• Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

• Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

• Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

• Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

• Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

• Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą, dopuszczona do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej.

• Umowa - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

• Adres Sprzedawcy: Komuny Paryskiej 6/6, Kraków 30 - 389

• Adres e-mail Sprzedawcy: info@elevodesk.eu

• Numer telefonu Sprzedawcy: +48 794 182 552

• Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
ING Bank Śląski S.A.
Nr SWIFT/BIC: INGBPLPW
Nr konta: PL88105012141000009203594719

• Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

• Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9 - 17 w dni robocze.

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
• urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
• aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
• włączona obsługa plików cookies,
• zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga odrębnej rejestracji w Sklepie, ani zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez odrębnej rejestracji w Sklepie i zakładania konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o których Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową.

5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

• zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować postanowienia Regulaminu

• wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);

• wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Produktu oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Produktu,

• wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Zapłać” (lub równoważny, w szczególności „Zapłać offline” lub „”Zamów PayPal”). Klikając przycisk „Zapłać” Klient potwierdza, że wie, że Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

• w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem postanowienia § 8 pkt 3.

§ 7
Oferowane metody dostawy oraz płatności


1. Dostawa zamówionego Produktu odbywa się : przesyłką kurierską

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
• Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

• Płatności elektroniczne (paypal)

• Płatność kartą płatniczą (paypal)

3. Szczegółowe informacje na temat metody dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 8
Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu. Złożenia Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji . Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Sprzedawcą, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 7 niniejszego paragrafu.

3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności (według metody płatności wybranej przy składaniu Zamówienia) w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane, a Umowa wygaśnie (warunek rozwiązujący).

4. Produkt zostanie dostarczony przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie umieszczonym w Sklepie (z zastrzeżeniem postanowień ustępów 5 i 6 niniejszego paragrafu), przy czym termin ten, o ile indywidualnie nie zostanie ustalony inny termin, nie będzie dłuższy niż 5 dni roboczych..

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski. W przypadku wskazania w Zamówieniu adresu, na który ma nastąpić dostawa znajdującego się poza terytorium Polski Umowa nie zostaje zawarta, pomimo otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu ust. 2 niniejszego paragrafu.
Dostawa Produktu na terytorium Polski jest nieodpłatna.

8. W przypadku braku zamówionego Produktu w magazynie wykorzystywanym przez Sprzedawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy, w całości lub w części w jakiej Umowa nie może być należycie wykonana, w terminie jednego tygodnia od dnia złożenia Zamówienia. W sytuacji, w której Sprzedawca dokona częściowego odstąpienia od Umowy, Klientowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od pozostałej części Umowy.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy: klient@elevodesk.eu Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może też być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8. Skutki odstąpienia od Umowy:

• W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

• W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

• Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

• Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

• Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

• Koszt odesłania Towaru do Sprzedającego w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument, chyba że Sprzedawca zgodził się go ponieść – po uprzednim kontakcie. Koszty ponoszone przez Konsumenta będą uzależnione od wybranej przez niego formy odesłania Produktu.

• Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

• o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany
przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

• w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

• w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

• o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

• o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 10
Reklamacja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, zdjęcia wady, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie .Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady Produktu albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny Produktu, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni od jego otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7. Towary objęte procedura reklamacyjną należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Administrator przeprowadził analizę oceny ryzyk związanych z ochroną danych osobowych w swojej działalności i na podstawie tej analizy wprowadził odpowiednie środki bezpieczeństwa i regulacje wewnętrzne zapewniające ochronę tych danych.

3. Zasady przetwarzania Danych Osobowych stosowane przez Administratora opisane są w dokumencie Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa Danych Osobowych, którego ogólnie dostępna część wraz z załącznikiem nr 1 – „Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych” jest opublikowana jako odrębny dokument na stronie internetowej prowadzonej pod adresem internetowym www.elevodesk.eu.

4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, opisane bliżej w Polityce Prywatności i Bezpieczeństwa Danych Osobowych, odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L. 119 z 4 maja 2016, s.1)

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Załącznik 1.


Elevo
Komuny Paryskiej 6/6
30-389 Kraków
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

(numer zamówienia 234116/13).

Oświadczam, że na podstawie art. 7 ust 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 z późn. zm.) odstępuję od zawartej umowy sprzedaży.

Proszę o zwrot wpłaconej kwoty.... (słownie......) na konto, z którego została dokonana płatność, w terminie 14 dni.

Zwracam w stanie niezmienionym produkt otrzymany od Państwa.

Z poważaniem
Klient